In order to use the site you should be permit to use cookies by Sanoma and its partners. By continuing you agree to use cookies. More
Tillbaka till sökresultaten

Supply Planner till Cloetta i Ljungsbro

Cloetta Sverige Ab Östergötland

For an English version - look further down!

Är du en kommunikativ självgående Supply Planner med en passion för ständiga förbättringar? Då är du den vi söker!

I rollen som Supply Planner kommer du att ingå i teamet European Supply Chain Planning och vara placerad vid vår fabrik i Ljungsbro. Du ansvarar för den mer långsiktiga planeringen för våra produktions- och packlinjer i Ljungsbrofabriken. Uppdraget startar med att skapa en genomförbar långsiktig plan som ska överlämnas till fabrikens Scheduler för korttidsplanering. Med detta säkerställer du fabrikens servicenivå till våra kunder. I uppdraget ingår även att proaktivt spåra och lösa begränsningar och vid behov eskalera informationen för beslut i vår affärsprocess (S&OP).

Som deltagare i nätverket Supply Chain Planning kommer ni arbeta med att effektivisera de övergripande processerna, för att optimera kostnads- och servicenivån. Nätverket består av 8 fabriker i Europa. För att ha en kontroll över kapacitets- och servicenivån i fabriken i Ljungsbro har du ett nära samarbete med den lokala Scheduleraren. Du är även ansvarig för kontakten mot våra kunder.

I ditt ansvarsområde ingår
 • Säkra servicenivån för hela planeringsperioden. Genomföra rotorsaksanalys vid lagerbrist för att ta fram förebyggande åtgärder
 • Skapa och upprätthålla en genomförbar produktionsplan för 8 veckor - 24 månader, optimera kostnadsnivå, servicenivå och lagernivåer. Utjämning av produktionsvolymerna för att matcha överenskommen skiftgång
 • Definiera realistiska produktionsplaner baserat på visad produktionskapacitet och tillgängliga maskintimmar
 • Analysera faktorer som påverkar vårt kapacitetsutnyttjande, exempelvis leveransprestanda, efterfrågan och produktmix, för att förstå drivkrafterna vid förändrad kapacitet och identifiera eventuella flaskhalsar
 • Månadsvis ge en bild över kapaciteten mot efterfrågan (maskin och arbete), produktionsvolymer, materialtillförsel, flaskhalsar och begränsningar.
 • Identifiera hinder och ge potentiella lösningar för beslutsfattande i S & OP-processen.
 • Övervaka beläggningen och flexibiliteten inom området i nätverket i linje med guidelines och ansvara för att uppnå rätt nivå
 • Bidra till att utveckla handlingsplaner för utvecklingen av Supply Chain Network
 • Definiera optimal lagernivå, behålla servicenivån enligt mål och samtidigt leda planen för lagerreducering
Din profil
 • Kandidat- eller magisterexamen inom Supply Chain, Logistik eller Ekonomi
 • Minst 3 års erfarenhet inom Planering och gärna även Logistik
 • God förståelse för Supply Chain Management, produktionsprocesser och demand
 • God kommunikationsförmåga på olika nivåer i en internationell miljö
 • Mycket goda kunskaper i engelska och svenska
 • God kunskap inom ERP, planeringssystem och Excel
 • Lagspelare med utmärkta kommunikationsförmåga
 • Förmåga att hantera stress och kunna leda i förändring
 • Strukturerat, logiskt och analytiskt tänkande med affärsinriktning
 • Självgående med ett entreprenörskap och passion för ständiga förbättringar
 • Förmåga att byta mellan detaljorienterat fokus till en hög analysnivå
Cloetta samarbetar i den här rekryteringen med Cojn Executive AB. Om du är intresserad är du välkommen att skicka in din ansökan, CV och personligt brev på såväl svenska som engelska, via länken nedan. Har du ytterligare frågor kontakta gärna rekryteringskonsult Caroline Hansson 076-850 11 70. Din ansökan vill vi ha senast den 31 augusti 2019.

Välkommen med din ansökan!

Supply Planner at Cloetta Ljungsbro

Who are we?

Cloetta, founded in 1862, is a leading confectionary company in the Nordic region and the Netherlands. Cloetta´s products are sold in more than 50 countries worldwide with Sweden, Finland, Denmark, Norway, the Netherlands, Germany and the UK as the main markets. Cloetta owns some of the strongest brands on the market, such as Läkerol, Cloetta, Candyking, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife and Red Band. Cloetta has 8 production units in 5 countries. Cloetta's class B-shares are traded on Nasdaq Stockholm. More information about Cloetta is available on www.cloetta.com

Are you a communicative and independent Supply Planner with a passion for continues improvement? Then you should apply to Cloetta!

In your role of Supply Planner You will be part of the European Supply Chain Planning team, located in the Ljungsbro factory. Your main responsibility is the mid and long term planning horizon of production and packing lines in the Ljungsbro factory. This starts with a feasible mid term plan to be handed over to scheduling for short term planning. By doing that, you should secure the best service level to our customers, proactively detecting and solving mid and long term constraints and provide solid input for business decision making process (S&OP) when needed.

As part of the Supply Chain planning network, you will also take part in optimizing the overall processes and the use of our total network, against optimal cost and service. The network consists of multiple factories in Europe. In the factory, you will be in close contact with the local Scheduler to monitor performance and service impact. You will be the single point of contact for the markets on short term change requests, protecting the factory for unnecessary short term plan Changes.

Main responsibilities
 • Securing service level for the full planning horizon, including root cause analysis of out of stocks with preventive actions as countermeasure
 • Create and maintain a feasible production plan for 8 weeks - 24 months horizon, optimizing cost, service level and stock levels. Levelling of production volumes to match agreed shift patterns at healthy capacity utilization level
 • Define realistic planning assumptions based on demonstrated performance and available machine hours
 • Analyze influencing factors on capacity utilization, like supply performance, demand, and product mix to understand the drivers changing capacity and bottlenecks on mid and long term
 • Pull together an aggregate view on capacity versus demand (machine and labor), production volumes, material supply, bottlenecks and constraints to the monthly volume review meeting.
 • Identify mid and long term constraints and provide potential solutions for decision making in S&OP process through submission of one pagers. This includes scenario and contingency analysis.
 • Monitor load balancing flexibility on the portfolio in line with load balancing guidelines and owning the roadmap to achieve the right level
 • Contribute in developing action plans for supply network development.
 • Defining optimal stock level, maintaining service level on target, whilst driving an inventory reduction roadmap
Candidate profile
 • Bachelor or Master degree in field Supply Chain, Logistics or Economics
 • A structured personality with min 3 years of experience in this field, with Planning and preferably also Logistics.
 • Good understanding on supply chain management, capacity drivers, production processes and demand
 • Good communication skills on different levels in an international environment
 • Fluent in business English required and Swedish is strongly preferred
 • Good knowledge on ERP, planning systems and good excel skills
 • Team player with excellent communication skills
 • Ability to manage stress and show leadership in changes
 • Structured, logical and analytical thinking with a business mindset
 • Independent person with entrepreneurial ownership and passion for improving
 • Able switch easily between details and high level analysis
In this recruitment process Cloetta cooperate with Cojn Executive AB. If you are interested in this position please send in your application, both CV and a personal letter, by following the link below. If you have any questions please contact recruiter Caroline Hansson 076-850 11 70. Last day to apply is 31st of August.

Welcome with your application!

Källa:

160 dagar sedan

Sök jobb

Titta också på de här jobben:

Tillbaka till sökresultaten