In order to use the site you should be permit to use cookies by Sanoma and its partners. By continuing you agree to use cookies. More

Ledigajobben.se–tjänstens användningsvillkor

TILLÄMPNING AV ANVÄNDNINGSVILLKOR

Tillämpningsområde

Ledigajobben.se är en jobbsöktjänst som Sanoma Media Finland Oy (FO-nummer 1515901-4, i fortsättningen ”Tjänsteleverantör”), tillhandahåller på i huvudsak webbadressen ledigajobben.se (i fortsättningen ”Tjänsten”). I tjänsten kan användarna (i fortsättningen ”Kund”) med hjälp av en sökmotor söka lediga platser.

Användning av Tjänsten förutsätter att Kunden förbinder sig att följa dessa användningsvillkor. Användningen av vissa delar kräver också registrering i Tjänsten.

Andra tillämpade villkor

Utöver det som bestäms i dessa användningsvillkor, förbinder sig Kunden att följa anvisningar rörande Tjänstens användning som Tjänsteleverantören eventuellt lämnat separat eller anvisningar från Tjänsteleverantören eller dess avtalspart som visar sig i anslutning till Tjänstens användning. Vid varje tillfälle gällande användningsvillkor kan läsas på Tjänsteleverantörens webbsidor och/eller annars i anslutning till Tjänsten.

TJÄNSTELEVERANTÖRENS ANSVAR FÖR TJÄNSTEN

Tjänsten är som utgångspunkt tillgänglig tjugofyra (24) timmar om dygnet. Tjänsteleverantören har dock rätt att ta Tjänsten eller en del av den ur drift tillfälligt på grund av service, installation, ändringsarbete, allmän ordning, överbelastning eller motsvarande orsak.

Tjänsteleverantören har rätt att utöka, ändra och ta bort delar av Tjänsten samt upphöra med Tjänsten helt eller delvis.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för innehållet i Tjänsten (inklusive länkar till till tredje parters webbsidor) eller för att innehållet är korrekt med undantag för egenproducerat informationsinnehåll. Tjänsteleverantören har rätt att inte publicera eller att ta bort sådant material ur Tjänsten som enligt dess synsätt strider mot lag eller god sed eller är skadligt eller medför olägenhet för Tjänsteleverantören, Kunden eller tredje part.

I Tjänsten kan kommunikation mellan Kunder förekomma antingen direkt via privata meddelanden eller diskussionsforum eller indirekt genom innehåll som lämnats i Tjänsten. Tjänsteleverantören ansvarar inte för olägenheter eller skador som kommunikation mellan Kunder eller annan verksamhet eventuellt åsamkar andra Kunder eller tredje part. Meddelanden som publicerats på Tjänstens öppna del, som diskussionsforum, syns även efter det att Kundens användarrättighet upphört.

KUNDENS ANSVAR

Kunden tar emot Tjänsten och använder sig av den på eget ansvar och ansvarar för anskaffning, skick och relevant skyddande av de anordningar, anslutningar och programvaror som är nödvändiga för att använda Tjänsten.

Kunden får en begränsad användarrätt till Tjänsten enligt detta avtal. Kunden har inte rätt att arkivera, offentligt framföra, förmedla, skicka vidare eller använda Tjänsten eller innehåll eller delar av innehåll som mottagits genom Tjänsten på annat sätt än inom gränserna för dessa användningsvillkor och upphovsrättslagen. Kunden får inte använda Tjänsten på ett sätt som strider mot Tjänsteleverantörens eller tredje upphovsmans eller annans rättigheter. Kunden kan dela erbjudanden i Tjänsten rörande enskilda produkter eller tjänster i sociala medier, men i övrigt är det förbjudet att göra Tjänstens innehåll eller delar av innehållet tillgängligt för allmänheten genom spridning, framförande eller offentlig visning, och att arkivera eller att framställa exemplar av innehållet utan ett skriftligt medgivande från Tjänsteleverantören i förväg. Kunden har inte rätt att skapa ett annat verk eller en annan tjänst av Tjänsten eller en del av den.

Kunden ansvarar för att han/hon har alla nödvändiga upphovsrätts- och andra rättigheter och/eller medgivanden från upphovsrättshavarna till det material som han/hon publicerar i Tjänsten samt till annat material som Kunden skickar, förmedlar eller lagrar i Tjänsten och förbinder sig att inte via Tjänsten skicka eller förmedla (t.ex. genom länkning) material eller meddelanden som bryter mot tredje parts ägande-, upphovsrätts- eller andra rättigheter, är kränkande, förolämpande, förtalande, rör brottslig verksamhet, osedligt, strider mot lag eller god sed eller medför skada eller olägenhet för Tjänsteleverantören, andra Kunder eller tredje part eller som kan medföra störningar, stopp eller andra driftsavbrott för Tjänsten. Kunden ansvarar för alla skador på grund av sin ovan nämnda verksamhet.

Kunden ansvarar för alla direkta och indirekta kostnader som kunden kan åsamkas av att använda Tjänsten.

RÄTTIGHETER

Alla rättigheter till Tjänsten, inklusive upphovsrätt, finns hos Tjänsteleverantören eller annan part som producerar innehåll för Tjänsten. Tjänsteleverantören behåller alla rättigheter till Tjänsten såvida inte något annat nämns i Tjänsten. Programvarurättigheterna finns hos licensägarna.

Kunden överlåter till Tjänsteleverantören alla nuvarande och kommande ekonomiska rättigheter till det material Kunden levererat till Tjänsten. Oikotie kan lämna ovan nämnda rättigheter vidare samt ändra och editera materialet i Tjänsten (inkl. objekt) efter sitt gottfinnande, t.ex. för att förebygga missbruk av Tjänsten och objekt. Kunden behåller en av Tjänsteleverantören oberoende användningsrätt till det material Kunden levererat till Tjänsten. Extern användning (inkl. kopiering) av material och annonser i Tjänsten eller publicering i kommersiellt eller annat syfte av annan än ifrågavarande Kund är förbjudet utan Tjänsteleverantörens uttryckliga medgivande.

Tjänsteleverantören har rätt att publicera Kundens annons även i annan del av Tjänsten än den där annonsen ursprungligen publicerades samt i tidningar som Tjänsteleverantören samarbetar med och deras webbtjänster. Tjänsteleverantören har rätt att fritt använda annonsen i sin marknadsföring oberoende av distributionssätt eller utförande. Tjänsteleverantören har rätt att inte publicera en annons eller att ändra den, om den anser att annonsen är vilseledande eller kränkande, innehåller irrelevant material, är i strid med dessa användningsvillkor eller av annan orsak inte duger för publicering i Tjänsten.

Kunden har rätt att placera en länk på sina egna webbsidor till Tjänstens startsida ledigajobben.se. Annan länkning av enstaka sida i kommersiellt eller ekonomiskt syfte eller för att skapa en databas är förbjudet utan Tjänsteleverantörens uttryckliga medgivande i förväg. En registrerad Kund har dock rätt att t.ex. på sina egna webbsidor placera länkar även till sina egna objekt i Tjänsten.

Det är förbjudet att göra Tjänstens innehåll eller delar av innehållet tillgängligt för allmänheten genom spridning, framförande eller offentlig visning, och att arkivera eller att framställa exemplar av innehållet utan ett skriftligt medgivande från Tjänsteleverantören i förväg.

KUNDUPPGIFTER

Registrering i Tjänsten

Kunden får rätt att använda Tjänsten enligt dessa användningsvillkor samt andra regler och anvisningar för Tjänsten. Vid registrering till tjänsten och/eller när en beställning görs ska kunden lämna de registreringsuppgifter som krävs (i fortsättningen ""Användaruppgifter"")med vars hjälp Kunden kan identifieras samt välja ett lösenordsskyddat användarnamn (""Användarnamn"") för att använda Tjänsten.

Tjänsteleverantören har rätt att neka användarrättigheter om alla Användaruppgifter inte har lämnats eller om uppgifterna har lämnats med brister eller osakligt eller om Kunden inte annars uppfyller förutsättningarna för att bevilja användarrättigheter.

Uppgifter som Kunden lämnat

Kunden ska till Tjänsteleverantören lämna de uppgifter som är nödvändiga för att leverera Tjänsten och som Tjänsteleverantören begär. Kunden försäkrar att uppgifterna som lämnats är korrekta och uppdaterade. Kunden ansvarar för fel och förseningar som beror på att de uppgifter Kunden lämnar är bristfälliga eller ogiltiga.

Registrering och användning av Kundens uppgifter

Genom registreringen till Tjänsten blir Kunden kund hos Tjänsteleverantören och Kundens uppgifter registreras i Tjänsteleverantörens kundregister.

Tjänsteleverantören hanterar Kundernas personuppgifter enligt Tjänstens registerbeskrivning och sekretesspolicy samt lagstiftningen om skydd av personlig integritet.

Registerbeskrivning
Tietosuojalauseke

Tillfällig spärrning och indragning av användningsrätt

Tjänsteleverantören kan tillfälligt spärra Kundens tillgång till Tjänsten om det är nödvändigt för Tjänstens funktion. Även försummelse av avgifter i de avgiftsbelagda delarna av Tjänsten kan leda till att användarrättigheterna spärras eller dras in.

Om Kunden inte har använt Tjänsten under tolv (12) månader, kan Tjänsteleverantören efter sitt gottfinnande dra in Kundens användarrättigheter samt radera Kundens lösenord och användarnamn. Kunden kan efter detta om så önskas registrera sig på nytt i Tjänsten.

Cookies och andra identifierare

I Tjänsten används cookies och andra motsvarande identifierare på det sätt som beskrivs i sekretesspolicyn.

Tietosuojalauseke

AVGIFTSBELAGDA TJÄNSTER

I Tjänsten ingående grundfunktioner är avgiftsfria för Kunden. Priser och betalningsvillkor för avgiftsbelagda delar anges separat vid varje del. Dessutom kan det vara möjligt att beställa olika slags avgiftsbelagda produkter genom Tjänsten.

Avgiftsbelagda tjänster betalas typiskt med i förväg köpta sk. crediter. Crediter eller summan som erlagts för dem returneras inte till Kunden och de kan bara användas för betalning av avgiftsbelagda delar i Tjänsten. Crediter gäller under 12 mån (tolv månader) från köptillfället.

Tjänsteleverantören kan ändra debiteringsgrunderna i Tjänsten efter eget gottfinnande genom att meddela detta i Tjänsten eller på annat lämpligt sätt i god tid i förväg. Om inget annat nämns specifikt för en tjänst meddelas ändringar minst en (1) månad innan ändringen träder i kraft. Om momsen eller någon annan skatt eller offentligrättslig avgift eller myndighets tillämpning av dessa ändras i anslutning till Tjänsten, har Tjänsteleverantören rätt att omedelbart ändra priserna i motsvarande grad.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Tjänsten levereras ""i befintligt skick"". Tjänsteleverantören ger inga direkta eller indirekta garantier för Tjänstens funktion eller egenskaper och garanterar inte att Tjänsten fungerar utan avbrott och/eller felfritt. Tjänsteleverantören ansvarar inte för skador som åsamkas Kunden på grund av att felaktig, bristfällig eller oklar information som finns i Tjänsten används. Tjänsteleverantören ansvarar inte heller för skador som åsamkas Kunden eller tredje part på grund av Tjänstens användning eller på grund av funktionsstörningar, tekniska fel, skadliga programvaror, länkar eller avbrott som uppträder i den.

ÖVRIGT

Villkorens giltighetstid

Dessa villkor träder i kraft 1.4.2014 och gäller tills vidare. Ett avtal enligt dessa villkor träder i kraft när användaren registrerar sig i Tjänsten och/eller använder Tjänsten. Avtalet kan avslutas med omedelbar verkan om den ena parten bryter mot avtalet på ett väsentligt sätt. Oberoende av att avtalet avslutats förblir bestämmelserna i detta avtal om ägande- och upphovsrätt, ansvar i kommunikationen samt ansvarsbegränsning i kraft så länge som de har betydelse. Avtalets upphörande befriar inte Kunden från betalning av avgifter för de Tjänster eller prestationer vars grund har uppstått innan användarrättigheten upphört. När avtalet upphör på grund av Kundens brott mot avtalet har Tjänsteleverantören rätt att neka Kunden ny användarrättighet.

Överflyttning av avtal och användarrättighet

Kunden har inte rätt att överlämna eller överföra användarrättigheten till Tjänsten (inbegripet lösenord och andra identifierare som möjliggör användning av Tjänsten) till tredje part. Tjänsteleverantören har rätt att flytta detta avtal till ett annat företag som hör till Sanoma-koncernen vid tillfället samt i samband med försäljning av affärsverksamhet eller annat företagsarrangemang eller utlokaliseringsprojekt till mottagande företag utan att meddela flytten i Tjänsten.

Ändringar

Tjänsteleverantören har rätt att ensidigt ändra Tjänstens innehåll, funktion och dessa användningsvillkor för att utveckla Tjänsten samt av andra nödvändiga orsaker. Ändringar träder i kraft när Tjänsteleverantören informerar om det på webb-sidor i anslutning till Tjänsten och när villkoren har varit synliga i Tjänsten under en vecka.

Tjänsteleverantören har rätt att ändra användningsvillkoren på grund av ändringar i lagstiftning, valutakurser, skatter och andra myndighetsbestämmelser samt på grund av oförutsedda händelser utanför Tjänsteleverantörens kontroll. Ändringarna träder i kraft omedelbart.

Force majeure

Parterna är lösta från skyldigheter enligt avtalet under den tid och i den utsträckning som uraktlåtenhet att uppfylla skyldigheter enligt avtalet beror på force majeure. Som befrielsegrund betraktas sådan relevant, ovanlig händelse som inträffat efter att avtalet uppstått, inte beror på parterna och vars konsekvenser inte rimligen kunnat undvikas eller övervinnas. En sådan händelse kan vara till exempel krig, uppror, konfiskering, avbruten energiförsörjning, arbetskonflikt, eldsvåda, åskväder eller annat naturfenomen eller annan ovanlig händelse med motsvarande konsekvenser som inte beror på parterna.

Tillämpad lag och lösning av tvister

På Tjänsten och dessa användningsvillkor tillämpas Finlands lag, med undantag för bestämmelserna om val av lag. Eventuella meningsskiljaktigheter rörande Tjänstens användning ska i första hand göras upp i godo genom förhandlingar. Om överenskommelse inte kan nås ska tvisten avgöras i Helsingfors tingsrätt.

Tjänsteleverantörens kontaktuppgifter

Sanoma Media Finland Oy / Sanoma Digital
Noora Holmström
Porkkalankatu 20A, 00180 Helsinki
PL 40, 00089 Sanoma

E-post: avointyopaikka-fi@sanoma.fi