In order to use the site you should be permit to use cookies by Sanoma and its partners. By continuing you agree to use cookies. More

Ledigajobben.se–tjänstens registerbeskrivning

Registerhållare

Sanoma Media Finland Oy
FO-nummer: 1515901-4
PB 35, 00089 Sanoma

Person med ansvar för registerfrågor

Namn: Joel Karjalainen
E-post: joel.karjalainen@sanoma.fi
Kundtjänst:
E-post: ledigajobben-se@sanoma.fi

Registrets namn

Sanoma Media Finland Oy:s kundregister/Ledigajobben.se

Syftet med behandling av personuppgifter

Personuppgifter som är lagrade i registret används för:

 • underhåll och skötsel av kundrelationen;
 • drift av tjänsten;
 • bestyrkning av kundtransaktioner;
 • utveckling av kundtjänst och affärsverksamhet;
 • marknadsföring;
 • opinions- och marknadsundersökningar;
 • segmentering och profilering;
 • analys och statistik över affärsverksamheten; samt
 • andra motsvarande ändamål.

Personuppgifterna kan också behandlas i andra finska bolag inom Sanoma-koncernen enligt personuppgiftslagen.

Registrets datainnehåll

Registret kan innehålla följande uppgifter:

 • kontaktuppgifter, som namn, adress, språk, ålder, telefonnummer;
 • uppgifter rörande kundrelationen, som faktureringsuppgifter, produktuppgifter, abonnemangsuppgifter, kundfeedback, svar på utlottningar och tävlingar samt annulleringsuppgifter;
 • uppgifter rörande tjänsternas användning, som bläddrings- och sökinformation, samt uppgifter rörande kommunikationen, som identifieringuppgifter;
 • uppgifter om tillstånd och förbud, som tillstånd och förbud för direktmarknadsföring;
 • profilerings- och intresseuppgifter som den registrerade eventuellt har lämnat;
 • transaktions- och användaranalysuppgifter;
 • personnummer för tillförlitlig identifiering vid tjänster som är avgiftsbelagda eller kräver hög dataskyddsnivå; samt
 • eventuella andra uppgifter som samlats in med den registrerades medgivande.

Regelmässiga datakällor

Uppgifterna rörande den registrerade fås regelmässigt från:

 • den registrerade själv via telefon, svarskort, internet, e-post eller annat motsvarande sätt;
 • cookies eller motsvarande teknik;
 • personregister hos finska bolag inomSanoma-koncernen;
 • det sk. Robinson-registret som Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto upprätthåller; samt
 • BRC/Befolkningsdatasystemet, Postens adressuppgiftssystem, telefonbolagens kontaktuppgiftsregister och andra motsvarande privata och offentliga register.

Regelmässig överlämnande och överföring av data till utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifter lämnas regelmässigt för direktmarknadsföringsändamål, opinions- och marknadsundersökningar samt andra motsvarande ändamål.

Uppgifter kan överföras till utanför EU eller EES enligt personuppgiftslagen.

Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn och rättelse

Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter som lagrats i registret om honom. Förfrågningar rörande insynsrätt ska göras skriftligt till adress som finns angiven i punkt 1.

Om det finns felaktigheter i de registrerade uppgifterna kan den registrerade begära ändring av felaktigheterna hos den person med ansvar för registerärenden som nämns i punkt 2.

Rätt att neka

Den registrerade har rätt att neka registerhållaren att behandla uppgifter som rör honom för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar liksom för personmatrikel och släktforskning.

I frågor om förbud bör den registrerade ta kontakt genom brev på adressen: Sanoma Media Finland Oy, PB 35, 00089 Helsingfors eller genom e-post till adressen: avointyopaikka-fi@sanoma.fi

Principerna för skydd av registret

A. Manuellt material

Inget manuellt material

B. Elektroniskt lagrade uppgifter

Endast de anställda som för sitt arbete har rätt att hantera personuppgifter har rättigheter att använda det system som innehåller personuppgifter. Varje användare har sitt eget användarnamn och lösenord till systemet. Tillträde till arbetslokalerna övervakas med passertillstånd. Uppgifterna samlas i databaser som är skyddade med brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder.